Documentació, conservació i protecció de les col·leccions

Amb la finalitat de procedir d’una manera racional a la documentació de les col·leccions del museu, i alhora, possibilitar la investigació als estudiosos i especialistes, l’any 1990 es va iniciar una nova catalogació dels fons amb criteris actualitzats.

Al llarg de dit procés s’ha procedit a la identificació de les obres, revisant i concordant la informació proporcionada pels catàlegs i fitxers antics del museu amb les dades bàsiques de gran part del fons. Les noves fitxes del catàleg s’introdueixen al programa informàtic especialitzat MuseumPlus, i es confeccionen detallant al màxim les descripcions i les dades, incloent-hi la bibliografia especialitzada. També s’ha completat el llibre de registre, introduint i registrant les obres inèdites o que no estaven inscrites. Paral·lelament, s’ha procedit a la realització de l’arxiu fotogràfic nou, que es va completant paulatinament.

A més d’aquestes actuacions, se n’han realitzat d’altres destinades a la conservació preventiva de les col·leccions. S’han instal·lat humidificadors i deshumidificadors a les sales, a fi d’introduir les correccions oportunes. També s’efectua un control lumínic dels diversos àmbits. El museu disposa d’aparells termohigròfrafs que permeten el control de les variacions de temperatura i humitat.

Així mateix, s’ha restaurat o es troba en procés de restauració un nombre important d’obres. Cal destacar que la major part de la Pinacoteca Gòtica ha estat restaurada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, gràcies a l’ajut de subvencions.

Aquestes actuacions corresponen al seguiment d’un pla de treball metòdic i progressiu, segons el qual es revisen les col·leccions del museu, atenent a la qualitat i importància de les obres, així com a les prioritats i urgències —segons les diverses patologies que presenta cadascuna d’elles— i se les sotmet, si s’escau, a un adequat procés de conservació o de restauració.

Compartiment del retaule de Santa Maria Magdalena (no restaurat)

Compartiment amb l'Aparició de Crist a santa Maria Magdalena, del retaule de Santa Maria Magdalena. Catedral (després de la restauració). 1537. Francesc Olives. Oli sobre taula.

Compartiment del retaule de Santa Maria Magdalena (restaurat)