Glosario

Contenido:

OBJETOS:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Agulla pel cabell (acus crinalis): Agulla utilitzada per a recollir el cabell en època romana, feta generalment de bronze, fusta, os o ivori.
Aguja para el cabello (acus crinalis): Aguja utilizada para recoger el cabello en época romana, hecha generalmente de bronce, madera, hueso o marfil.
Hairpin (acus crinalis): Pin used for put up the hair in the roman period, generally made with bronze, wood, bone or ivory.

Aixovar litúrgic: Conjunt d’objectes relacionats amb la litúrgia.
Ajuar litúrgico: Conjunto de objetos relacionados con la liturgia.
Liturgical objects: Group of objects related to the liturgy.

Ara: Llosa consagrada en la qual el sacerdot du a terme les celebracions litúrgiques.
Ara: Losa consagrada en la cual el sacerdote lleva a cabo las celebraciones litúrgicas.
Altar
Consecrated slab where the priest does the liturgical celebrations.

Argenteria: Conjunt d’objectes realitzats en argent.
Platería: Conjunto de objetos realizados en plata.
SilverwareGroup of objects made with silver.

Arqueta: Caixa tancada amb pany on s’hi guarden objectes valuosos.
Arquilla: 
Caja cerrada con cerrojo donde se guardan objetos valiosos.
Small chest: Box locked where it’s possible to keep valuable objects.

Baldaquí: Sostre generalment rectangular sostingut per columnes, que cobreix un altar, un tron, etc.
Baldaquino: 
Techo generalmente rectangular sostenido por columnas, que cubre un altar, un trono, etc.
BaldachinCeiling, generally rectangular and hold by columns, which covers an altar, a throne, etc.

Brandonera: Canelobre per a torxes.
Candelabro: Candelabro para antorchas.
Candelabra or Candelabrum: Candelabrum for torches.

Braser: Recipient de metall on es col·loquen brases per tal d’escalfar una habitació.
Brasero: 
Recipiente de metal donde se colocan brasas con el fin de calentar una habitación.
BrazierContainer made with metal where the embers are put with the purpose of warm up a room.

Calze: Copa amb la qual el sacerdot consagra el vi durant la litúrgia.
Cáliz: Copa con la cual el sacerdote consagra el vino durante la liturgia.
ChaliceGoblet where the priest consecrates the wine during the liturgy.

Canadelles: Estris que contenen el vi i l’aigua necessaris per a la litúrgia.
Vinajeras: 
Utensilios que contienen el vino y el agua necesarios para la liturgia.
Altar cruetsUtensils which contain the wine and the water necessaries for the liturgy.

Candeler: Estri format per un peu dret que sosté una espelma.
Candelabro: Utensilio formado por un soporte que sostiene una vela.
Candelabra o CandelabrumUtensil made up by a right foot which holds a candle.

Cibori: Vas sagrat que conté les hòsties consagrades.
Ciborio: Vaso sagrado que contiene las hostias consagradas.
CiboriumSacred glass which contains the consecrated hosts.

Clipeus: Escut de forma circular i bombada que s’utilitzava en l’antiguitat.
Clípeo: Escudo de forma circular y abombada que se usaba en la antigüedad.
ClypeusShield with a circular and dented form which was used in the antiquity.

Creu processional: Creu usada en les processons.
Cruz procesional: Cruz usada en las procesiones.
Processional crucifixCross used in the processions.

Creu reliquiari: Creu en la qual es guarden relíquies.
Cruz relicario: Cruz en la que se guardan reliquias.
Reliquary cross: Cross used for keeping relics.

Custòdia processional: Peça realitzada amb metalls preciosos on es col·loca l’hòstia consagrada per treure-la en processó.
Custodia procesional: 
Pieza realizada con metales preciosos donde se coloca la hostia consagrada con el fin de sacarla en procesión.
Processional monstrancePiece made with precious metals where the consecrated host is put in order to do a procession.

Drap mortuori: Peça de roba negra i pesada que es col·loca sobre el taüt en un funeral o sobre el cadafal en els serveis als difunts.
Paño mortuorio: Pieza de ropa negra y pesada que se coloca sobre el ataúd en los funerales o sobre el catafalco en los servicios a los difuntos.
Death shroud: Black heavy peace of cloth which is put on the coffin in the funerals or on the catafalque in the deceased services.

Encenser: Petit braser suspès amb cadenes i amb una tapa perforada, en el qual es crema encens.
Incensario: Pequeño brasero suspendido con cadenas y con una tapa perforada, en el cual se quema incienso.
Censer: Small brazier suspended with chains and with a drilled tap, where the incense is burned.

Epigrafia: Ciència que estudia les inscripcions.
Epigrafía: Ciencia que estudia las inscripciones.
Epigraphy: Science which studies the inscriptions.

Escambell (sgabello): Seient de petites dimensions, sense respatller ni braços, on es recolzen els peus.
Escabel (sgabello): Asiento de pequeñas dimensiones, sin respaldo ni brazos, donde se apoyan los pies.
Footstool (sgabello): Small chair without back and arms, where you can rest your feet.

Escut abacial: Escut amb les insígnies que identifiquen un abat.
Escudo abacial: Escudo con las insignias que identifican a un abad.
Abbatial coat of arms: Coat of arms with the emblems that identifies an abbot.

Escut episcopal: Escut amb les insígnies que identifiquen un bisbe.
Escudo episcopal: Escudo con las insignias que identifican un obispo.
Episcopal coat of arms: Coat of arms with the emblems that identifies a bishop.

Estela funerària: Monument monolític destinat generalment a col·locar-hi una inscripció commemorativa.
Estela funeraria: Monumento monolítico destinado generalmente a colocar una inscripción conmemorativa.
Funerary Stella: Monolithic monument destined generally to put a commemorative inscription.

Frontal: Element que serveix per ornamental la part frontal d’un altar.
Frontal: Elemento que sirve para ornamentar la parte frontal de un altar.
Frontal: Element that decorates the frontal part of the altar.

Làpida: Pedra plana col·locada en un sepulcre, en la qual hi ha una inscripció.
Lápida: Piedra plana colocada en un sepulcro, en la cual hay una inscripción.
Tombstone: Flat stone put on a tomb, in which there is an inscription.

Lauda sepulcral: Làpida amb inscripció.
Lauda sepulcral: Lápida con inscripción.
Tombstone: Flat stone put on a tomb, in which there is an inscription.

Lipsanoteca: Capsa o arqueta destinada a guardar relíquies.
Lipsanoteca: Caja o arquilla destinada a guardar las reliquias.
Reliquary box: Box or small chest where the relics are kept.

Llàntia: Recipient que s’omple d’un líquid combustible i on s’hi submergeix part d’una metxa, la qual s’encén per tal de produir llum.
Lucerna: Recipiente que se llena de un líquido combustible y donde se sumerge parte de una mecha, la cual se enciende con el fin de producir luz.
Lamp: Container that is filled with a combustible liquid, where a part of a fuse is immersed, which is lighted with the purpose of produce light.

Llibre de cor: Llibre generalment de grans dimensions que conté la música i oracions que canta el cor durant la litúrgia.
Libro de coro: Libro generalmente de grandes dimensiones que contiene la música y oraciones que canta el coro durante la liturgia.
Book of choir: Book, generally big, which contains de music and prayers that the choir sings during the liturgy.

Naveta: Recipient en forma de petita nau on es guarda l’encens per les cerimònies.
Naveta: Recipiente en forma de pequeña nave donde se guarda el incienso para las ceremonias.
Incense boat: Container with the form of a small ship where the incense for the ceremonies is kept.

Numismàtica: Ciència que estudia l’origen i l’evolució de la moneda.
Numismática: Ciencia que estudia el origen y la evolución de la moneda.
Numismatics: Science which studies the origin and the evolution of the coin.

Patena: Plat d’or o argent que cobreix el calze i en el qual es col·loca l’hòstia durant la litúrgia.
Patena: Plato de oro o plata que cubre el cáliz y en el cual se coloca la hostia durante la liturgia.
Paten: Gold or silver dish which covers the holy chalice and in which the host is put during the liturgy.

Pica baptismal: Peça còncava de pedra o altres materials que conté l’aigua per a dur a terme el sagrament del baptisme.
Pila bautismal: Pieza cóncava de piedra u otros materiales que contiene el agua para llevar a cabo el sacramento del baptismo.
Baptismal font: Concave piece made with stone or other materials which contain the water necessary for doing the sacrament of baptism.

Pica beneitera: Peça còncava de pedra o altres materials, sostinguda a la paret o amb un peu, que conté l’aigua beneïda.
Pila de agua bendita: Pieza cóncava de piedra u otros materiales, sostenida en la pared o con un pie, que contiene el agua bendita.
Holy water font: Concave piece made with stone or other materials hold on the wall or with a base, which contains the holy water.

Plat petitori: Safata, generalment metàl·lica, amb què es recullen els donatius dels fidels en el moment de l’ofertori de la missa.
Plato petitorio: Bandeja, generalmente metálica, con la que se recogen los donativos de los fieles en el momento del ofertorio de la misa.
Alms bowl: Tray, generally made of metal, used for collect the believers’ donations in the offertory moment of the liturgy.

Portapau: Placa de metall, fusta o ivori, amb alguna imatge o signes en relleu, que a les misses solemnes es besava en la cerimònia de la pau.
Portapaz: Placa de metal, madera o marfil, con alguna imagen o signos en relieve, que en las misas solemnes se besaba en la ceremonia de la paz.
Pax: Sheet made with metal, wood or ivory, with some images or symbols in relief, which was kissed in the solemn liturgies during the ceremony of the peace.

Predel·la: Cos inferior d’un retaule, anomenat també bancal, dividit en compartiments i que habitualment conté escenes de la Passió de Crist o dels sants titulars.
Predela: Cuerpo inferior de un retablo, llamado también bancal, dividido en compartimentos y que habitualmente contiene escenas de la Passion de Cristo de los santos titulares.
Predella: Lower part of an altarpiece, divided in compartments, which usually contains scenes of the Passion or the principal saints.

Punxó (stylus): Antic instrument d’escriptura acabat en punxa, utilitzat per escriure sobre taules d’argila o cera.
Punzón (stylus): Antiguo instrumento de escritura acabado en punta, utilizado para escribir sobre tablas de arcilla o cera.
Stylus: Ancient writing tool ended in tip, used for writing on clay or wax boards.

Reixa: Conjunt de barres soldades entre si que separen dos ambients.
Reja: Conjunto de barras soldadas entre si que separan dos ambientes.
Bars: Group of bars soldered between them which separate two environments.

Retaule: Estructura arquitectònica, escultòrica i pictòrica col·locada darrere un altar, on s’hi representen escenes religioses.
Retablo: Estructura arquitectónica, escultórica y pictórica colocada detrás de un altar, donde se representan escenas religiosas.
Altarpiece: Architectural, sculptural and pictorial structure placed behind the altar, where there are religious scenes represented.

Sarcòfag: Arca destinada a contenir el cos d’un difunt.
Sarcófago: Arca destinada a contener el cuerpo de un difunto.
Sarcophagus: Chest destined to contain a corpse.

Tabernacle: Sagrari de l’altar, on es guarda el Santíssim Sagrament.
Tabernáculo: Sagrario del altar, donde se guarda el Santísimo Sacramento.
Tabernacle: Sanctuary of the altar, where the Blessed Sacrament is kept.

Taula: Peça de fusta plana destinada a ser gravada o pintada.
Tabla: Pieza de madera plana destinada a ser grabada o pintada.
Panel: Wood and flat piece destined to be engraved or painted.

Ungüentari: Recipient que conté ungüents.
Ungüentario: Recipiente que contiene ungüentos.
Ointment Container: Container where the ointments are kept.

Veracreu: Creu que conté un fragment de la Santa Creu (lignum crucis).
Veracruz: Cruz que contiene un fragmento de la Santa Cruz (lignum crucis).
True Cross: Cross which contains a fragment of the Holy Cross (lignum crucis).

(Volver arriba)

INDUMENTARIA LITÚRGICA:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alba: única de tela blanca que els sacerdots es posen sobre l’hàbit i l’amit per tal de celebrar la missa.
Alba: Túnica de tela blanca que los sacerdotes se colocan sobre el hábito y el amito para celebrar la misa.
Alb: Tunic made with white fabric which the priest wear on the habit and the amice for celebrate the liturgy.

Amit: Peça de roba que el sacerdot es posa sobre les espatlles i sota l’alba per celebrar la missa.
Amito: Pieza de ropa que el sacerdote se coloca encima de los hombros y bajo el alba para celebrar la misa.
Amice: Piece of fabric which the priest wear on the shoulders and under the alb for celebrate the liturgy.

Anell episcopal: Anell que porten els bisbes com a símbol del seu poder.
Anillo episcopal: Anillo que llevan los obispos como símbolo de su poder.
Episcopal Ring: Ring wore by the bishops like a symbol of their power.

Bàcul: Gaiat que s’utilitza com a símbol d’autoritat.
Báculo: Cayado que se usa como símbolo de autoridad.
Staff: Crook used like a symbol of authority.

Birret: Gorra petita amb quatre puntes, rematada amb una borla i de diferents colors segons qui la porti: vermella pels cardenals, morada pels bisbes i negre per la resta de clergues.
Birrete: Gorra pequeña con cuatro puntas, rematada con una borla y de diferentes colores según quien la lleve: rojo para los cardenales, morado para los obispos y negro para el resto de clérigos.
Biretta: Small cap with four tips, with a pompom and of different colours depending on who wears it: red for the cardinals, purple for the bishops and black for the other priests.

Capa magna: Capa llarga amb caputxa, utilitzada pels prelats en les cerimònies litúrgiques més solemnes.
Capa Magna: Capa larga con capucha, utilizada por los prelados en las ceremonias litúrgicas más solemnes.
Cape magna: Hooded long cape used by the prelates in the most solemn liturgies.

Capa pluvial: Capa llarga de brocat sostinguda amb un fermall al pit, utilitzada pels prelats en diverses cerimònies.
Capa pluvial: Capa larga de brocado sostenida con un broche al pecho, utilizada por los prelados en distintas ceremonias.
Cope: Brocade long cape, hold by a brooch in the chest, used by the prelates in the different ceremonies.

Capeta pel viàtic: Peça de roba que cobria el copó amb el qual es portava el Santíssim als malalts.
Capillo para el viático: Pieza de tela que cubría el copón en el que se llevaba el Santísimo a los enfermos.
Viaticum cloth: Piece of fabric that covered the ciborium in which the Holy Sacrament was carried to the sick people.

Casulla: Peça de roba oberta pels costats, llarga fins a mitja cama, que el sacerdot es col·loca damunt de tot en les celebracions litúrgiques.
Casulla: Pieza de ropa abierta en los lados, larga hasta media pierna, que el sacerdote se coloca por encima de todo en las celebraciones litúrgicas.
Chasuble: Piece of fabric opened on the sides, half-leg long, which the priest put on the other clothes during the liturgies

Cíngol: Cordó acabat amb borles amb el qual el sacerdot es cenyeix l’alba.
Cíngulo: Cordón acabado con borlas con el que el sacerdote se ciñe el alba.
Cingulum: Cord ended with pompoms which the priest uses for hugging the alb.

Creu pectoral: Creu realitzada normalment amb metalls preciosos que els bisbes o arquebisbes porten penjada del coll.
Cruz pectoral: Cruz realizada normalmente con metales preciosos que los obispos y arzobispos llevan colgada del cuello.
Pectoral staff: Cross made usually with precious metals which the bishops and archbishops wear around their neck.

Dalmàtica: La peça de roba més externa que porten els diaques als oficis solemnes, també utilitzada pels bisbes sota la casulla.
Dalmática: La pieza de ropa más externa que llevan los diáconos en los oficios solemnes, también usada por los obispos debajo de la casulla.
Dalmatic: The most external clothe that the deacons wear in the liturgies, also used for the bishops under the chasuble.

Estola: Banda de roba llarga amb tres creus, una al mig i les altres als extrems, que el sacerdot es col·loca al voltant del coll.
Estola: Banda de tela larga con tres cruces, una en el medio y las otras en los extremos, que el sacerdote se coloca alrededor del cuello.
Stole: Tight long piece of fabric with three crosses, one in the middle and the others in the ends, which the priest put around his neck.

Faixa: Peça de roba llarga que s’enrotlla al voltant de la cintura per a cenyir-la.
Faja: Pieza de tela larga que se enrolla alrededor de la cintura para ceñirla.
Sash: Tight long piece of fabric which is rolled around the waist for hugging it.

Gremial: Drap quadrat que els bisbes es col·loquen sobre els genolls en les celebracions pontificals.
Paño gremial: Paño cuadrado que los obispos se colocan sobre las rodillas en las celebraciones pontificales.
Trade-union cloth: Square cloth which the bishops put on their knees in the pontifical celebrations.

Hàbit: Vestit que utilitzen els membres d’ordes i congregacions religiosos.
Hábito: Vestido que usan los miembros de órdenes y congregaciones religiosas.
Habit: Clothes used by the members of religious orders and congregations.

Maniple: Ornament que portava el sacerdot al braç esquerre durant les celebracions litúrgiques.
Manípulo: Ornamento que llevaba el sacerdote en el brazo izquierdo durante las celebraciones litúrgicas.
Maniple: Ornament that the priest wore on the left arm during the liturgies.

Mitra: Ornament alt acabat en punta que porten al cap els arquebisbes, bisbes i cardenals com a símbol de la seva dignitat.
Mitra: Ornamento alto acabado en punta que llevan en la cabeza los arzobispos, obispos y cardenales como símbolo de su dignidad.
Mitre: Tall pointed ornament that the archbishops, bishops and cardinals wear on the head like a symbol of their dignity.

Museta: Esclavina o capeta cordada al pit que porten els papes, arquebisbes, bisbes i cardenals.
Muceta: Esclavina o pequeña capa abrochada en el pecho que llevan los papas, arzobispos, obispos y cardenales.
Cape: Short cape buttoned on the chest which is wore by popes, archbishops, bishops and cardinals.

Pal·li: Insígnia pontifical formada per una banda blanca amb quatre creus negres que es posa sobre les espatlles, penjant sobre el pit, i que el Papa dóna als arquebisbes com a símbol de jurisdicció.
Palio: Insignia pontifical formada por una banda blanca con cuatro cruces negras que se coloca sobre los hombros, colgando sobre el pecho, y que el Papa da a los arzobispos como símbolo de jurisdicción.
Pallium: Pontifical emblem made up by a white ribbon with four black crosses that is put on the shoulders, hanging on the chest, and which the Pope gives to the archbishops like a jurisdiction symbol.

Roquet: Sobrepellís de mànigues curtes.
Roquete: Sobrepelliz de mangas cortas.
Roquet: Surplice with short sleeves.

Sandàlies o càligues: Calçat litúrgic usat específicament pels bisbes.
Sandalias o cáligas: Calzado litúrgico usado específicamente por los obispos.
Sandals: Liturgical shoes used specifically for the bishops.

Sobrepellís: Peça de roba blanca, llarga fins la cintura i amb mànigues amples, que es posen els capellans sobre la sotana en algunes ocasions.
Sobrepelliz: Pieza de ropa blanca, larga hasta la cintura y con mangas anchas, que se ponen los capellanes sobre la sotana en algunas ocasiones.
Surplice: White clothe down to the waist with wide sleeves which the priests wear on the cassock in some occasions.

Solideu: Casquet de roba que porten els eclesiàstics per cobrir la coroneta.
Solideo: Casquete de ropa que llevan los eclesiásticos para cubrir la coronilla.
Skull Cap: Small cap that the priests wear covering the crown.

Sotana: Vestimenta llarga, cordada de dalt a baix, que porten els eclesiàstics.
Sotana: Vestimenta larga, abrochada de arriba a abajo, que llevan los eclesiásticos.
Cassock: Long dress, buttoned up and down, which the priests wear.

(Volver arriba)

TÉCNICAS ARTÍSTICAS:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brodat: Ornamentació d’un teixit mitjançant passades d’agulla que empren diferents tipus de fils.
Bordado: Ornamentación de un tejido mediante pasadas de aguja que utilizan diferentes tipos de hilos.
Embroidered: Ornamentation of a piece of fabric with needle passes using different types of threads.

Esmaltat: Cobriment fet amb un vernís vitri, el qual s’aplica per fusió.
Esmaltado: Cubrición realizada con un barniz vítreo, el cual se aplica por fusión.
Enamelled: Cover made with a glassy varnish, which is applied by fusion.

Estucat: Cobriment fet amb una pasta feta de ciment, calç o guix, amb sorra i marbre en pols, la qual es poleix o envernissa per tal d’imitar el marbre.
Estucado: Cubrición realizada con una pasta hecha con cemento, cal o yeso, con arena y mármol en polvo, la cual se pule o barniza con el fin de imitar el mármol.
Stucco: Cover made with a cement, lime or gypsum plaster, with sand and marble powder, which is polished or varnished in order to imitate the marble.

Mosaic: Decoració d’una superfície a partir de la col·locació de petites peces cúbiques de diferents colors.
Mosaico: Decoración de una superficie a partir de la colocación de pequeñas piezas cúbicas de distintos colores.
Mosaic: Surface’s decoration by applying small cubic pieces of different colours.

Pintura a l’oli sobre tela: Pintura en què s’utilitzen colors dissolts en oli, els quals s’apliquen sobre una tela muntada sobre una estructura de fusta.
Pintura al óleo sobre tela: Pintura en la que se usan colores disueltos en aceite, los cuales se aplican sobre una tela montada sobre una estructura de madera.
Oil on Canvas: Painting in which de painter uses colours dissolved with oil, which are applied on a canvas assembled on a wood structure.

Pintura al tremp: Pintura en què s’utilitzen colors barrejats amb líquids glutinosos.
Pintura al temple: Pintura en la que se usan colores mezclados con líquidos glutinosos.
Tempera painting: Painting in which the painter uses colours mixed with glutinous liquids.

Pintura mural: Pintura que s’aplica sobre els paraments arquitectònics.
Pintura mural: Pintura que se aplica sobre los paramentos arquitectónicos.
Mural painting: Painting applied on the surfaces of architectural elements.

Pintura sobre taula: Pintura que utilitza una superfície de fusta plana com a suport.
Pintura sobre tabla: Pintura que utiliza una superficie de madera plana como soporte.
Painting on wood: Painting which uses a wood flat surface like a support.

Policromia: Pintura de diversos colors.
Policromía: Pintura de distintos colores.
Polychromatic: Painting of different colours.

Relleu: Escultura no exempta treballada sobre un suport bidimensional.
Relieve: Escultura no exenta trabajado sobre un soporte bidimensional.
Relief: Not exempt sculpture worked on a two-dimensional support.

Repussat: Dibuix en relleu sobre una placa metàl·lica, de cuir, etc., el qual s’ha aconseguit picant amb alguna eina, com per exemple un martell.
Repujado: Dibujo en relieve sobre una placa metálica, de cuero, etc., el cual se ha conseguido golpeando con alguna herramienta, como por ejemplo un martillo.
Embossed: Relief drawing on a sheet made of metal, leather, ecc., which is made by hitting it with some tool, like a hammer.

Sobredaurat: Recobert amb una capa d’or.
Sobredorado: Recubierto con una capa de oro.
Gilded: Covered with a gold layer.

Sobreplatejat: Recobert amb una capa de plata.
Sobreplateado: Recubierto con una capa de plata.
Silver-plated: Covered with a silver layer.

Tapís: Peça de roba bordada o teixida amb imatges, generalment de grans dimensions, que es penja d’una paret per a decorar-la.
Tapiz: Pieza de ropa bordada o tejida con imágenes, generalmente de gran tamaño, que se cuelga de una pared para decorarla.
Tapestry: Piece of cloth embroidered or weaved with images, generally big, which hangs on a wall in order to decorate it.

Vitrall emplomat: Vidriera de colors formada per diferents peces unides amb plom, les quals formen un dibuix.
Vidriera emplomada: Vidriera de colores formada por diferentes piezas unidas con plomo, las cuales forman un dibujo.
Leaded stained glass: Stained coloured glass made up by different pieces united with lead, which form a drawing.

(Volver arriba)